Thẻ: Nhà Trắng thừa nhận sức khỏe của ông Trump diễn biến xấu